ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง อุไรรัตน์ น้อยสุวรรณ
ชื่อเรื่อง กระบวนการพิจารณาคดีผู้บริโภคกับความสามารถในการบังคับใช้พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ. 2551 ของศาลยุติธรรมภาค 5 = Process of consumer case procedure and the capacity of enforcement in accordance with the consumer case procedure act B.E. 2551 at the Office of the Count Region 5
หัวเรื่อง ศาลยุติธรรมภาค 5;ผู้บริโภค -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ;การพิจารณาและตัดสินคดี
จำนวนหน้า ฏ, 181 แผ่น : ตาราง,ภาพประกอบ
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2552
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเมือง
โน้ต วิทยานิพนธ์ (ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเมือง)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น [139-141]
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2552