ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง ประเทือง นรินทรางกูล ณ อยุธยา
ชื่อเรื่อง การจัดการที่ดินภายใต้ระบบการเกษตรแบบมีพันธสัญญา : ศึกษากรณีเกษตรกรผู้ปลูกพืชพาณิชย์ในเขตกิ่งอำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่
หัวเรื่อง การจัดการดิน -- แม่วาง (เชียงใหม่);พืชเศรษฐกิจ -- แม่วาง (เชียงใหม่);ที่ดินเพื่อการเกษตร -- แม่วาง (เชียงใหม่)
จำนวนหน้า 238, 21 แผ่น : ตาราง, แผนที่
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2537
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาการพัฒนาสังคม
โน้ต วิทยานิพนธ์ (ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาการพัฒนาสังคม)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 230-238
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2537