ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง นพพร พัชรประกิติ
ชื่อเรื่อง การตรวจติดตามกำลังไฟฟ้าสูงสุดโดยใช้การควบคุมฟัซซี่ลอจิกแบบปรับตัว สำหรับระบบโฟโตโวลตาอิกต่อกับกริดระบบไฟฟ้า
หัวเรื่อง ไฟฟ้า;เซลล์แสงอาทิตย์;พลังงานแสงอาทิตย์;ฟัสซีลอจิก
จำนวนหน้า ฎ, 83 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2545
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
โน้ต วิทยานิพนธ์ (วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: หน้า 80-82
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2545