ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง มนชิต คันธวงศ์
ชื่อเรื่อง การวิเคราะห์การถ่ายเทความร้อนเชิงเส้นภายใต้สถานะคงตัวในสองมิติและสามมิติโดยใช้วิธีการปรับแต่งไฟไนต์อีลิเมนต์แบบพีเวอร์ชัน = Lincar steady-state heat transfer analysis in 2-D and 3-D using the adaptive p-version finite element method
หัวเรื่อง ความร้อน -- การถ่ายเท;ไฟไนต์เอลิเมนต์
จำนวนหน้า ด, 108 แผ่น : ภาพประกอบ, กราฟ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2546
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
โน้ต วิทยานิพนธ์ (วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 87-88
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2546