ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง พงศ์วิชญ์ กันทะวงศ์
ชื่อเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของชาวไทยภูเขาเผ่ากะเหรี่ยงในพื้นที่สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริดอยแบแล อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ = Factors affecting participation of karen villagers in forest resource conservation in Baelae Highland Agricultural Development Station, Omkoi District, Chiang Mai Province
หัวเรื่อง สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงพระราชดำริดอยแบแล;การจัดการป่าไม้ -- อมก๋อย (เชียงใหม่);ป่าไม้และการป่าไม้ -- อมก๋อย (เชียงใหม่);การอนุรักษ์ป่าไม้ -- อมก๋อย (เชียงใหม่);กะเหรี่ยง
จำนวนหน้า ฎ, 102 แผ่น : ภาพประกอบ
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2556
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตร
โน้ต วิทยานิพนธ์ (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต(สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตร)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 78-81
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2556