ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง ศิริพร คงรอด
ชื่อเรื่อง การดัดแปรการทดสอบโฟลล์มานสำหรับการทดสอบตัวแปรพหุแบบทางเดียวบางประเภท เมื่อไม่ทราบเมทริกซ์ความแปรปรวนร่วมของประชากร = Modification of follmann's test for some one-sided multivariate tests with unknown population covariance matrix
หัวเรื่อง สถิติ;คณิตศาสตร์สถิติ;การทดสอบสมมติฐาน
จำนวนหน้า ฌ, 45 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2555
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาสถิติประยุกต์
โน้ต วิทยานิพนธ์ (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาสถิติประยุกต์)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 38-40
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2555