ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง เวียงคอน บุญผาสุก
ชื่อเรื่อง ความพึงพอใจของเกษตรกรต่อการส่งเสริมการผลิตและการตลาดผักปลอดสารพิษบ้านนาแสนคำ อำเภอเมืองไชย แขวงอุดมไชย สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว = Farmers' satisfaction in extension of chemical fee vegetable production and marketing in Ban Nasankham Village, Mueang Xai District, Oudomxai Province, Lao PDR
หัวเรื่อง ผักปลอดสารพิษ -- ลาว;ผักปลอดสารพิษ -- การตลาด;เกษตรกร -- ลาว
จำนวนหน้า ญ, 62 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2555
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตร
โน้ต วิทยานิพนธ์ (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตร)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 51-53
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2555