ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง กฤษณา สุเมธะ
ชื่อเรื่อง ผลของการใช้คลื่นความถี่วิทยุต่อมอดหัวป้อม Rhyzopertha dominica (F.) และคุณภาพของข้าวสารพันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 = Effect of radio frequency on rhyzopertha dominica (F.) and rice cv. Khao Dawk Mali 105 qualities
หัวเรื่อง ข้าว -- โรคและศัตรูพืช;ข้าวสาร;มอดหัวป้อม
จำนวนหน้า 69 แผ่น : ภาพประกอบ
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2552
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว
โน้ต วิทยานิพนธ์ (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 47-54
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2552