ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง ธาราทิพย์ ศรีสัตตบุตร
ชื่อเรื่อง ผลของการเติมทังสเตนออกไซด์ขนาดนาโนต่อสมบัติของเซรามิกเลดเซอร์โคเนตไทเทเนตที่สังเคราะห์ด้วยกระบวนการไตรออลซอล-เจล = Effect of nano-sized tungsten oxide addition on properties of lead zirconate titanate ceramics synthesized by a triol sol-gel process
หัวเรื่อง ทังสเตน;วัสดุศาสตร์
จำนวนหน้า ก-ถ, 145 แผ่น : ภาพประกอบ, กราฟ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2551
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาวัสดุศาสตร์
โน้ต วิทยานิพนธ์ (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาวัสดุศาสตร์)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น [119]-125
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2551