ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง ทิพวรรณ ดวงแก้ว
ชื่อเรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างบุคลิกภาพ การรับรู้บรรยากาศการเรียนรู้และการเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อพัฒนาตนเอง ของพนักงานระดับปฏิบัติการ
หัวเรื่อง บุคลิกภาพ;การเรียนรู้;การพัฒนาตนเอง;พนักงานโรงแรม -- เชียงใหม่;พนักงานโรงงาน -- เชียงใหม่
จำนวนหน้า ฎ, 88 แผ่น : ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2545
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ
โน้ต วิทยานิพนธ์ (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น [73]-78
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2545