ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง เจตจันทร์ ล้วนเนตรเงิน
ชื่อเรื่อง ผลของการฝึกอบรมการพัฒนาการรับรู้ความสามารถของตนเองและเสริมสร้าง ทัศนคติต่อการป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงต่อโรคเอดส์ ที่มีต่อการรับรู้ความสามารถของตนเอง ทัศนคติ และความตั้งใจหลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงต่อโรคเอดส์ของนักเรียนหญิง = Effects of training perceived self-efficacy and promoting attitude of AIDS risk behavioral prevention on self-efficacy, attitude and AIDS risk behavioral avoidance intention among female students
หัวเรื่อง โรคเอดส์ -- การป้องกันและควบคุม;นักเรียน
จำนวนหน้า ก-ฎ 118 แผ่น : ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2551
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาจิตวิทยาการปรึกษา
โน้ต วิทยานิพนธ์ (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาจิตวิทยาการปรึกษา))-- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 74-80
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2551