ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง กุสุมาวดี เรืองแก้ว
ชื่อเรื่อง เจตคติต่อค่านิยมทางวัฒนธรรมไทยบางประการและจิตลักษณะที่พยากรณ์พฤติกรรมการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีทางเพศสัมพันธ์ของสตรีวัยรุ่น = Attitude towards some Thai cultural values and personality traits used in predicting HIV preventive behaviors on sexuality of female adolescents
หัวเรื่อง ค่านิยมในวัยรุ่น;เพศสัมพันธ์;วัยรุ่น -- เชียงใหม่
จำนวนหน้า ก-ฏ, 144 แผ่น : ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2549
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาจิตวิทยาการปรึกษา
โน้ต วิทยานิพนธ์ (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาจิตวิทยาการปรึกษา)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น [114]-122
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2549