ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง ปีติ สง่ารักษ์
ชื่อเรื่อง การปรับเปลี่ยนระบบเกษตรจากการผลิตเชิงพาณิชย์มาเป็นเกษตรทางเลือก:กรณีศึกษา ชุมชนลุ่มน้ำแม่เลาะ อำเภอแม่ริมและอำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ = Transformation of commercial to alternative agricultural systems at community level: a case study of Mae Lo watershed communities, Mae Rim and Mae Taeng Districts, Chiang Mai Province
หัวเรื่อง ระบบเกษตรกรรม;เกษตรกรรมทางเลือก;เกษตรกรรมเพื่อการค้า;ชุมชนลุ่มน้าแม่เลาะ (เชียงใหม่)
จำนวนหน้า ด, [264] แผ่น : ภาพประกอบ, กราฟ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2549
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาการใช้ที่ดินและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน
โน้ต วิทยานิพนธ์ (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการใช้ที่ดินและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 244-248
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2549