ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง สายพิม จันทร์นวล
ชื่อเรื่อง การปรับตัวของเกษตรกรต่อนโยบายการพัฒนาชนบทภายใต้โครงการไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนเทินหินบูน: กรณีศึกษาบ้านสบยวง เมืองคำเกิด แขวงบอลิคำไข สปป. ลาว = Farmers' adaptation to rural development policy under Theun-Hinboun hydropower project: a case study of Sobngouang Village, Khamkeuth District, Bolikhamxay Province, Lao PDR
หัวเรื่อง เกษตรกร -- ไทย (ภาคใต้);การพัฒนาชนบท -- ไทย (ภาคใต้)
จำนวนหน้า ด, [222] แผ่น : ภาพประกอบ, กราฟ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2549
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาการใช้ที่ดินและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน
โน้ต วิทยานิพนธ์ (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการใช้ที่ดินและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 179-187
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2549