ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง ศกนต์ธนา ชมสวรรค์
ชื่อเรื่อง ความเป็นพลวัตของรูปแบบและการใช้ประโยชน์ที่ดินในเขตไร่ถาวรของชาวปกาเกอะญอภายใต้การผลิตแบบเข้มข้นและการควบคุมพื้นที่โดยรัฐ: กรณีศึกษาหมู่บ้านขุนแปะ ตำบลบ้านแปะ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ = Dynamics of land use pattern in the permanent field of the Pga K'nyau under intensive agricultural production and the State's control: A case study of Khun Pae Village, Ban Pae Sub-district, Chom Thong District, Chiang Mai Province
หัวเรื่อง การใช้ที่ดิน;ที่ดิน -- จอมทอง (เชียงใหม่). ตำบลบ้านแปะ
จำนวนหน้า ฐ, 184 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง, แผนที่
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2552
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาการใช้ที่ดินและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน
โน้ต วิทยานิพนธ์ (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการใช้ที่ดินและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 156-160
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2552