ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง ทิวากร ศิริรัตน์
ชื่อเรื่อง ความสัมพันธ์เชิงอำนาจที่มีผลต่อการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรน้ำ : กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบลบริเวณท้ายน้ำลุ่มน้ำแม่ตาช้าง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ = Power relations affecting in solving water resource management conflicts: a case study of Tambon Administrative Organizations in downstream Mae Ta Chang Watershed, Hang Dong District, Chiang Mai Province
หัวเรื่อง การคิดแบบสัมพันธ์;การจัดการน้ำ;ความขัดแย้งทางสังคม;ปัญหาสิ่งแวดล้อม
จำนวนหน้า ก-ฏ, 160 แผ่น. : ภาพประกอบ, ตาราง, แผนที่
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2551
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาการใช้ที่ดินและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน
โน้ต วิทยานิพนธ์ (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการใช้ที่ดินและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 109
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2551