ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง ธนกร เนตรน้อยสกุล
ชื่อเรื่อง ศักยภาพและข้อจำกัดของกลุ่มผู้ใช้น้ำในการจัดการทรัพยากรน้ำ : กรณีศึกษาลุ่มน้ำแม่สอย บ้านวังน้ำหยาด ตำบลแม่สอย อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ = Protential and limitations of water user groups in water resource management : a case study of Mae Soi Sub-watershed, Wang Nam Yat Village, Mae Soi Sub-district, Chom Thong District, Chiang Mai Province ธนกร เนตรน้อยสกุล
หัวเรื่อง ทรัพยากรทางน้ำ -- จอมทอง (เชียงใหม่). ตำบลแม่สอย;การจัดการลุ่มน้ำ -- จอมทอง (เชียงใหม่). ตำบลแม่สอย;ลุ่มน้ำแม่สอย (เชียงใหม่)
จำนวนหน้า ฏ, 111 แผ่น : ภาพประกอบ
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2551
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาการใช้ที่ดินและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน
โน้ต วิทยานิพนธ์ (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการใช้ที่ดินและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น [93]-94
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2551