ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง วรัญญา ศิริอุดม
ชื่อเรื่อง การใช้ประโยชน์ที่ดินและการจัดการป่าน้ำซับของชุมชนในลุ่มน้ำหนองหอยตอนบน ตำบลแม่แรม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ = Land used and ferested head watershed managerment by community in Upper Nong Hoy Watershed, Mae Ram Sub-district, Mae Rim District, Chiang Mai Province
หัวเรื่อง การใชที่ดิน -- แม่ริม (เชียงใหม่). ตำบลแม่แรม;การจัดการป่าไม้ -- แม่ริม (เชียงใหม่). ตำบลแม่แรม;ลุ่มน้ำหนองหอยตอนบน
จำนวนหน้า ถ, 289 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง, แผนที่
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2551
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาการใช้ที่ดินและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน
โน้ต วิทยานิพนธ์ (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการใช้ที่ดินและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น [264]-268
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2551