ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง วันชัย ขัดชุ่มแสง
ชื่อเรื่อง การวิเคราะห์เพื่อกำหนดตัวชี้วัดแบบผสมผสานของระบบนิเวศป่าดิบเขาที่ยั่งยืน : กรณีศึกษาลุ่มน้ำแม่สาน้อย อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ = An analysis for determining integrated indicators of sustainable hill evergreen forest ecosystem : a case study of Mae Sa Noi Watershed, Mae Rim District, Chiang Mai Province
หัวเรื่อง ป่า;ลุ่มน้ำแม่สาน้อย;นิเวศวิทยา -- แม่ริม (เชียงใหม่)
จำนวนหน้า ก-ฎ, 105 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง, แผนที่
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2551
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาการใช้ที่ดินและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน
โน้ต วิทยานิพนธ์ (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการใช้ที่ดินและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น [124]-127
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2551