ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง เชิดชาย ปันจัยสีห์
ชื่อเรื่อง การคัดเลือกเชื้อราบนผิวใบพืชตระกูลผักกาดเพื่อใช้ควบคุมโรคใบจุด ของคะน้าที่เกิดจากเชื้อ Alternaria brassicicola โดยชีววิธี = Selection of epiphyte fungi from Crucifer family for biological control of Chinese Kale leaf spot caused by Alternaria brassicicola
หัวเรื่อง เชื้อรา;โรคใบจุด;คะน้า -- โรคและศัตรูพืช
จำนวนหน้า ต, 119 แผ่น : ภาพประกอบ
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2547
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาโรคพืช
โน้ต วิทยานิพนธ์ (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาโรคพืช)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น [107]-110
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2547