ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง ฐิติพร ปะระมะ
ชื่อเรื่อง ผลของชุดสื่อประสมที่มีต่อความรู้และพฤติกรรมการบริโภคอาหารของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม จังหวัดเชียงใหม่
หัวเรื่อง พฤติกรรมผู้บริโภค;บริโภคกรรม;การสอนด้วยอุปกรณ์;นักเรียนมัธยมศึกษา -- เชียงใหม่
จำนวนหน้า ฐ, 95 แผ่น : ตาราง, กราฟ
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2545
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาโภชนศาสตร์ศึกษา
โน้ต วิทยานิพนธ์ (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาโภชนศาสตร์ศึกษา)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 90-94
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2545