ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง ปัทมาพร ปันทิยะ
ชื่อเรื่อง การประเมินมูลค่าความเต็มใจจ่ายของเกษตรกรเพื่อสนับสนุนการก่อตั้งกองทุนเหมืองฝายของชุมชนในลุ่มน้ำแม่ทา จังหวัดเชียงใหม่และลำพูน = Valuation of farmers' willingness to pay to support the establishment of community weir fund in Mae Tha watershed, Chiang Mai and Lumphun Provinces
หัวเรื่อง การจัดการลุ่มน้ำ -- เชียงใหม่;การจัดการลุ่มน้ำ -- ลำพูน;น้ำในการเกษตร;เกษตรชลประทาน;ลุ่มน้ำแม่ทา
จำนวนหน้า ณ, 154 แผ่น : ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2552
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร
โน้ต วิทยานิพนธ์ (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 133-138
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2552