ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง วราภรณ์ ชัยวินิจ
ชื่อเรื่อง แผนการผลิตพืชบนที่สูงที่เหมาะสมเชิงเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม ในระดับฟาร์ม ลุ่มน้ำแม่ศึก อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ = Economically and environmentally optimal highland crop production plans at farm level, Mae Suk watershed, Mae Chaem District, Chiang Mai Province
หัวเรื่อง เกษตรกรรม -- แง่เศรษฐกิจ -- แม่แจ่ม (เชียงใหม่);เกษตรที่สูง -- แม่แจ่ม (เชียงใหม่);การใช้ที่ดินในชนบท;ลุ่มน้ำแม่ศึก
จำนวนหน้า ฎ, 145 แผ่น : ตาราง, ภาพประกอบ
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2552
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร
โน้ต วิทยานิพนธ์ (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น [109]-112
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2552