ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง ปานฉัตร วงค์ไชยยา
ชื่อเรื่อง ผลของกรดซิตริก กรดเพอร์ออกซีซิตริก และกรดแอสคอร์บิกร่วมกับไคโทซานต่อคุณภาพและอายุการเก็บรักษาของผลลิ้นจี่พันธุ์จักรพรรดิ์ Effects of citric acid, peroxycitric acid and ascorbic acid combined with chitosan on quality and shelf-life of lychee fruit cv. Juckapat
หัวเรื่อง ลิ้นจี่ -- การเก็บและรักษา;กรดซิตริก;กรดเพอร์ออกซีซิตริก;กรดแอสคอร์บิค;ไคโตแซน
จำนวนหน้า ด, 177 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2555
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว
โน้ต วิทยานิพนธ์ (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 120-128
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2555