ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง สาธุกานต์ กาบคำ
ชื่อเรื่อง กระบวนการผลิตอนุภาคนาโนทินไดออกไซด์บริสุทธิ์ และเจือด้วยโลหะแทรนซิชัน โดยวิธีเฟลมสเปรย์ไพโรลิซิสเพื่อใช้เป็นเซนเซอร์แก๊สไอในสภาวะแวดล้อม = Processing of pure and transition metals-doped SnO2 nanoparticles by flame spray pyrolysis for use as environmental GasVapor sensors
หัวเรื่อง อนุภาคนาโน -- การผลิต;ชีวโมเลกุล
จำนวนหน้า ธ, 163 แผ่น : ภาพประกอบ
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2557
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาวัสดุศาสตร์
โน้ต วิทยานิพนธ์ (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วัสดุศาสตร์)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 147-151
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2557