ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง อังค์วรา ศรีวิชัย
ชื่อเรื่อง ค่าพารามิเตอร์ทางพันธุกรรมและปัจจัยที่มีผลต่อจำนวนครั้งต่อการผสมติดของโคนมลูกผสมพันธุ์โฮลสไตน์ฟรีเชียนในอำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ = Genetic parameters and factors affecting number of service per conception of Crossbred Holstein Friesian cattle in Mae On district, Chiang Mai province
หัวเรื่อง โค -- การผสมเทียม;โคนม
จำนวนหน้า ฑ, 79 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2554
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาสัตวศาสตร์
โน้ต วิทยานิพนธ์ (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เกษตรศาสตร์)(สาขาวิชาสัตวศาสตร์)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น [73]-78
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2554