ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง ไตรรงค์ ชาญพิชิต
ชื่อเรื่อง ปัจจัยสภาพแวดล้อมและการเขตกรรมที่มีผลต่อการเกิดก๊าซมีเทนในระบบการปลูกข้าวและคุณภาพเมล็ดข้าวขาวดอกมะลิ 105 = Environmental factors and cultural practices affecting methane production in rice-based system and grain quality of rice cv. KDML 105
หัวเรื่อง ข้าว -- การปลูก;ข้าว -- พันธุ์ข้าวดอกมะลิ 105
จำนวนหน้า ฒ, 95 แผ่น : ภาพประกอบ
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2551
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาพืชไร่
โน้ต วิทยานิพนธ์ (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เกษตรศาสตร์)(สาขาวิชาพืชไร่)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น [62]-67
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2551