ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง รัตนาพร ไชยศรี
ชื่อเรื่อง ชีววิทยาของด้วงเมล็ดกาแฟ Araecerus fasciculatus (De Geer) (Coleoptera: Anthribidae) ในกระเทียมหลังการเก็บเกี่ยวและการควบคุมโดยใช้ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ = Biology of coffee bean weevil araecerus fasciculatus (De Geer) (Coleoptera: Anthribidae) in postharvest garlic and its control using carbon dioxide
หัวเรื่อง ด้วงเมล็ดกาแฟ -- การควบคุม;ด้วง -- การควบคุม;ศัตรูพืช -- การควบคุม;ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
จำนวนหน้า ฌ, 38 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2557
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชากีฏวิทยา
โน้ต วิทยานิพนธ์ (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เกษตรศาสตร์) กีฏวิทยา) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 29-32
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2557