ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง สุมาลี แท้สูงเนิน
ชื่อเรื่อง ความแปรปรวนทางพันธุกรรมของยีนอาร์วายอาร์ 1 และความสัมพันธ์ของยีนอาร์วายอาร์ 1 ต่อคุณภาพเนื้อในสุกรลูกผสม = Genetic variation of RYR1 Gene and association of RYR1 Gene with meat quality in crossbred pig
หัวเรื่อง เนื้อสุกร;ความผิดปกติทางพันธุกรรม;เชื้อพันธุ์
จำนวนหน้า ฐ, 67 แผ่น : ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2551
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาสัตวศาสตร์
โน้ต วิทยานิพนธ์ (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เกษตรศาสตร์) (สาขาวิชาสัตวศาสตร์)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 41-47
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2551