ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง สมคิด ความเพียร
ชื่อเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จของเกษตรกรผู้เลี้ยงปลานิลแปลงเพศในอำเภอพาน จังหวัดเชียงราย = Factors affecting success of Nile Tilapia's farmers in Phan District. Chiang Rai Province
หัวเรื่อง ปลานิล -- การเลี้ยง -- แง่เศรษฐกิจ;ปลานิล -- การเลี้ยง;เกษตรกร -- พาน (เชียงราย) -- ภาวะเศรษฐกิจ
จำนวนหน้า ก-ฑ, 105 แผ่น : ภาพประกอบ, กราฟ, ตาราง, แผนที่
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2548
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตร
โน้ต วิทยานิพนธ์ (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เกษตรศาสตร์) (สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตร)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 76-77
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2548