ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง สิริพร นาคแก้ว
ชื่อเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการดำเนินงานของกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว โครงการศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าวชุมชน จังหวัดเชียงใหม่ = Factors affecting operation of rice seed producer group for extension and community rice seed multiplication Center Project, Chiang Mai Province
หัวเรื่อง ข้าว -- เมล็ดพันธุ์;ข้าว -- การผลิต;เกษตรกร -- เชียงใหม่
จำนวนหน้า ด, 153 แผ่น : ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2549
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตร
โน้ต วิทยานิพนธ์ (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เกษตรศาสตร์) (สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตร)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 143-145
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2549