ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง อนวัทย์ ผาลี
ชื่อเรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพน้ำและความหลากหลายของปลาในบริเวณรอยต่อของแม่น้ำกวงกับแม่น้ำปิง จังหวัดลำพูน ปี พ.ศ. 2548-2549 = Relationship between water quality and fish diversity in intersection zone area between Kung river and Ping river, Lumphun province, 2005-2006
หัวเรื่อง ปลา -- พันธุ์;ความหลากหลายของชนิดพันธุ์;คุณภาพน้ำ;แม่น้ำกวง;แม่น้ำปิง
จำนวนหน้า ณ, 153 แผ่น : ภาพประกอบ, กราฟ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2549
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาชีววิทยา
โน้ต วิทยานิพนธ์ (วิทยาศาตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาชีววิทยา)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น [82]-88
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2549