ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง เฉลิมศักดิ์ อุทกสินธุ์
ชื่อเรื่อง ความคิดเห็นของชาวเขาที่มีต่อโครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงพื้นที่ลุ่มน้ำน่าน : กรณีศึกษาพื้นที่ตำบลป่ากลาง อำเภอปัว จังหวัดน่าน
หัวเรื่อง ชาวเขา -- ปัว (น่าน);โครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงพื้นที่ลุ่มน้ำน่าน;ความมั่นคงแห่งชาติ -- ปัว (น่าน)
จำนวนหน้า 74 แผ่น : ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2539
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาการเมืองและการปกครอง
โน้ต วิทยานิพนธ์ (รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการเมืองและการปกครอง)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 64-66
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2539