ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง เชฎฐชัย ศรีชุชาติ
ชื่อเรื่อง การมีส่วนร่วมของประชาชนในการกำหนดนโยบายสาธารณะ : กรณีศึกษา การจัดหาที่อยู่อาศัยใหม่ให้แก่ชาวชุมชนแออัดในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่
หัวเรื่อง ชุมชนแออัด -- เชียงใหม่;ที่อยู่อาศัย -- เชียงใหม่;นโยบายสาธารณะ -- การมีส่วนร่วมของประชาชน
จำนวนหน้า ท, 178 แผ่น : ตาราง, แผนที่
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2541
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาการเมืองและการปกครอง
โน้ต วิทยานิพนธ์ (รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการเมืองและการปกครอง)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 165-169
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2541