ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง ปัญญาวุธ ลดาวัลย์ ณ อยุธยา
ชื่อเรื่อง ผลกระทบต่ออาชีพราษฎรที่อพยพออกจากเหมืองแม่เมาะ จังหวัดลำปาง
หัวเรื่อง อาชีพ;การอพยพ;การตั้งถิ่นฐานมนุษย์ -- แม่เมาะ (ลำปาง)
จำนวนหน้า [78] แผ่น
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2538
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาการเมืองและการปกครอง
โน้ต วิทยานิพนธ์ (รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการเมืองและการปกครอง)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น [77-78]
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2538