ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง สายัณห์ เมืองศรี
ชื่อเรื่อง นโยบายความสัมพันธ์เชิงสร้างสรรค์กับผลที่มีต่อความมั่นคงตามชายแดนไทย-พม่า
หัวเรื่อง ความมั่นคงระหว่างประเทศ;ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ;ไทย -- เขตแดน;ไทย -- ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ -- พม่า;พม่า -- ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ -- ไทย;อนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง
จำนวนหน้า 211 แผ่น
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2539
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาการเมืองและการปกครอง
โน้ต วิทยานิพนธ์ (รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการเมืองและการปกครอง)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น [171]-174
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2539