ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง ธนศักดิ์ เก่งถนอมม้า
ชื่อเรื่อง ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานจุดผ่อนปรนทางการค้าชายแดนไทย-พม่า ช่องกิ่วผาวอก อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่
หัวเรื่อง ไทย -- การค้ากับต่างประเทศ -- พม่า;พม่า -- การค้ากับต่างประเทศ -- ไทย;ไทย -- ปัญหาชายแดน;พม่า -- ปัญหาชายแดน;อนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง
จำนวนหน้า ฎ, 189 แผ่น : ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2541
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาการเมืองและการปกครอง
โน้ต วิทยานิพนธ์ (รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการเมืองและการปกครอง)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น [124]-128
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2541