ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง จรรยา สระมัจฉา
ชื่อเรื่อง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดบนพื้นที่สูง ของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน : กรณีศึกษาพื้นที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่แฮกิ่งอำเภอแม่วาง อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่
หัวเรื่อง โครงการหลวงแม่แฮ;ยาเสพติด -- แม่แจ่ม (เชียงใหม่);อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน;ยาเสพติด -- แม่วาง (เชียงใหม่)
จำนวนหน้า 233 แผ่น
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2539
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาการเมืองและการปกครอง
โน้ต วิทยานิพนธ์ (รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการเมืองและการปกครอง)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: [180]-184
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2539