ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง ยุรีวรรณ นนทวาสี
ชื่อเรื่อง ความพร้อมด้านภาษาอังกฤษของนักศึกษา คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ในการก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน = Work english preparation of students of engineering and agro-industry faculty, Maejo University in approaching to ASEAN economic community
หัวเรื่อง มหาวิทยาลัยแม่โจ้ -- นักศึกษา;สมาคมอาเซียน;กลุ่มประเทศอาเซียน;ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
จำนวนหน้า ฏ, 71 แผ่น : ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2556
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
โน้ต วิทยานิพนธ์ (รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 50-51
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2556