ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง ปรียาลักษณ์ อินเพลา
ชื่อเรื่อง การศึกษาเปรียบเทียบระบบการจัดการทรัพยากรมนุษย์ของมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐบาล 4 แห่ง ในช่วง พ.ศ. 2551 - 2553 = Comparative study of human resource management system in 4 autonomous universities during B.E. 2551-2553
หัวเรื่อง ทรัพยากรมนุษย์;การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์;มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ
จำนวนหน้า ฏ, 183 แผ่น : ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2555
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
โน้ต วิทยานิพนธ์ (รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 168-171
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2555