ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง พีรดนย์ วิชารักษ์
ชื่อเรื่อง ปัจจัยความสำเร็จในการพัฒนาและอนุรักษ์เขตพื้นที่ต้นน้ำตามโครงการปิดทองหลังพระสืบสานแนวพระราชดำริ จังหวัดน่าน = Success factors in development and conservation of the upstream areas under the Pid Thong Lang Phra Project Following his majesty the King's Initiatives, Nan Province
หัวเรื่อง การอนุรักษ์ป่าไม้ -- น่าน;โครงการปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ;โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
จำนวนหน้า ญ, 125 แผ่น : ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2555
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
โน้ต วิทยานิพนธ์ (รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 115-118
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2555