ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง รวีนันท์ ป๋าป่าสัก
ชื่อเรื่อง ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2553-2555 ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเรือน อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน = Implementation evaluation of three year development plan B.E. 2553-2555 of Banruen Tombon Administrative Organization, Pha Sang District, Lamphun Province
หัวเรื่อง องค์การบริหารส่วนตำบล -- ลำพูน;องค์การ -- การประเมิน;การปกครองท้องถิ่น -- ลำพูน
จำนวนหน้า ฎ, 99 แผ่น : ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2555
ผู้แต่งร่วม บรรณานุกรม: แผ่น 88-89;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
โน้ต วิทยานิพนธ์ (รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2555