ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง อรทัย เนตตกุล
ชื่อเรื่อง สมรรถนะขององค์กรที่เกี่ยวข้องกับการคืนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มแก่นักท่องเที่ยว : กรณีศึกษาการคืนเงินภาษีมูลค่าเพิ่ม ณ ท่าอากาศยานนานาชาติจังหวัดเชียงใหม่
หัวเรื่อง ท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่;ภาษีมูลค่าเพิ่ม;นักท่องเที่ยว
จำนวนหน้า ฐ, 139 แผ่น : ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2545
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
โน้ต วิทยานิพนธ์ (รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 98-99
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2545