ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง อมรรัตน์ เพิ่มสิน
ชื่อเรื่อง ความไม่แน่ชัดในบทบาทและความคาดหวังในอาชีพข้าราชการพยาบาล : กรณีศึกษาพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลชุมชน จังหวัดลำพูน
หัวเรื่อง โรงพยาบาลชุมชนจังหวัดลำพูน;พยาบาล -- ลำพูน;ความพอใจในการทำงาน
จำนวนหน้า ฐ, 117 แผ่น : ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2545
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
โน้ต วิทยานิพนธ์ (รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 90-98
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2545