ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง วีราภา บุญหมื่น
ชื่อเรื่อง ปัญหาและอุปสรรคในการทำงานของคณะกรรมการสภาเด็กและเยาวชนตำบลแม่โป่ง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ = Problems and obstacles in working of the child and youth counell committee of Maepong Sub-district, Doi Saket District, Chiang Mai Provinve
หัวเรื่อง สภาเด็กและเยาวชนตำบลแม่โป่ง -- ดอยสะเก็ด (เชียงใหม่) -- การบริหาร;เด็ก;เยาวชน;การจัดการองค์การ
จำนวนหน้า ฑ, 164 แผ่น
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2555
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
โน้ต วิทยานิพนธ์ (รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 142-144
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2555