ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง กนกกานต์ เขตหิรัญกนก
ชื่อเรื่อง ผลของการประกันการว่างงานต่อนายจ้างและผู้ประกันตน ในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ = Effects of unemployment insurance on employer and the insured persons in Mueang District, Chiang Mai Province
หัวเรื่อง การว่างงาน -- เชียงใหม่;แรงงาน -- เชียงใหม่;นายจ้าง
จำนวนหน้า ญ, 159 แผ่น : ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2549
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
โน้ต วิทยานิพนธ์ (รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 138-141
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2549