ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง เสกสรร พุทธวงศ์
ชื่อเรื่อง ความพร้อมของเทศบาลตำบลในจังหวัดเชียงใหม่ในการรองรับการถ่ายโอนภารกิจจากราชการบริหารส่วนกลาง = The Rcadincss of Tambon Municipality in Chiang Mai Province in Undertaking the Transferred tasks from the Central Administration
หัวเรื่อง การบริหารรัฐกิจ;เทศบาลตำบล -- เชียงใหม่ -- การบริหาร
จำนวนหน้า ฐ, 168 แผ่น : ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2549
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
โน้ต วิทยานิพนธ์ (รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 129-130
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2549