ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง ปาริชาต อยู่สวัสดิ์
ชื่อเรื่อง การศึกษาเปรียบเทียบรายได้-รายจ่ายของข้าราชการในพื้นที่ชายแดนและข้าราชการประจำศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่
หัวเรื่อง ข้าราชการ -- รายได้;ข้าราชการ -- รายจ่าย;ข้าราชการ -- แม่อาย (เชียงใหม่);กรมการปกครอง -- ข้าราชการ
จำนวนหน้า ฑ, 132 แผ่น : ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2544
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
โน้ต วิทยานิพนธ์ (รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 125-126
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2544