ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง วิมลวรรณ รชตะไพโรจน์
ชื่อเรื่อง ความรู้ความเข้าใจในการดำเนิงานการประกันคุณภาพการศึกษาของผู้บริหารและครูโรงเรียนเอกชนระดับประถมศึกษาในจังหวัดลำพูน
หัวเรื่อง ประกันคุณภาพการศึกษา;ผู้บริหารโรงเรียน -- ลำพูน;ครูประถมศึกษา -- ลำพูน;โรงเรียนเอกชน -- ลำพูน
จำนวนหน้า ฏ, 82 แผ่น : ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2544
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
โน้ต วิทยานิพนธ์ (รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น [70]-72
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2544