ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง วรนุช กิตสัมบันท์
ชื่อเรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มแข็งอดทน สัมพันธภาพระหว่างบุคคล และความเหนื่อยหน่ายของพยาบาลประจำการในโรงพยาบาลจิตเวช สังกัดกรมสุขภาพจิต
หัวเรื่อง Dissertations, academic -- nursing;การพยาบาลจิตเวชศาสตร์;พยาบาล;โรงพยาบาลจิตเวช;ความเหนื่อยหน่าย (จิตวิทยา);กรมสุขภาพจิต
จำนวนหน้า ฎ, 87 แผ่น
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2538
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาการสุขภาพจิต และการพยาบาลจิตเวช
โน้ต วิทยานิพนธ์ (พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น [70]-76
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2538